Các Nghiên Cứu có Bằng Chứng về Chương trình The Son-Rise Program®

Có một đột phá quan trọng mới trong nghiên cứu điều trị tự kỉ và sử dụng chương trình The Son-Rise Program®. Mới đây, Tạp chí các Rối loạn Giao tiếp (The Journal of Communication Disorders), các Nghiên cứu về điếc và trợ thính (Deaf Studies & Hearing Aids) đã công bố kết quả của 1 nghiên cứu “Đào Tạo Phụ Huynh để Thúc Đẩy Giao Tiếp và Các Hành Vi Xã Hội ở Trẻ Tự Kỷ: Chương trình The Son-Rise Program®” (Training Parents to Promote Communication and Social Behavior in Children. with Autism: The Son-Rise Program®.)

Đào Tạo Phụ Huynh để Thúc Đẩy Giao Tiếp và Các Hành Vi Xã Hội ở Trẻ Tự Kỷ: Chương trình The Son-Rise Program®

Cynthia K Thompson (1*) and Theodore Jenkins (2)

(1) Khoa Khoa học và rối loạn giao tiếp trường Đại học Northwestern USA
(2) Khoa Ngôn ngữ và khoa học về nghe trường Đại học Connecticut USA
* Người chịu trách nhiệm chính: Cynthia Thompson, Northwestern university, 2240 Campus Drive, Evanston, Illinoi 60208, USA, Điện thoại: 847-733-7540; Email:ckthom@northwestern.edu
Ngày bắt đầu: 09/12/2015, ngày hoàn thành: 05/01/2016, ngày công bố:12/01/2016
Bản quyền: 2016 Thompson CK, et al. Đây là một nghiên cứu mở được phân phối dưới các điều kiện của the Creative Commons Attribution License, cho phép việc sử dụng không giới hạn, việc phân phối, và sao chép trong mọi phương tiện, với điều kiện tác giả và nguồn phải được ghi rõ.

Tóm tắt

Chương trình The Son – Rise Program là một cách tiếp cận tăng cường, lấy trẻ làm trọng tâm để điều trị tự kỉ, bao gồm các chiến lược để đẩy mạnh các tương tác xã hội do trẻ tự khởi xướng. Đào tạo cho cha mẹ là một thành phần quan trọng của chương trình điều trị, một chương trình được thực hiện tại nhà trong thời gian dài. Trong nghiên cứu này, các cha mẹ của trẻ tự kỷ những người đã tham gia vào 2 khóa học 5 ngày về can thiệp theo chương trình The Son – Rise Program (cách nhau vài tháng) đã điền vào các bảng câu hỏi và các bảng Đánh giá Điều trị Tự kỷ trước mỗi khóa học. Sự thay đổi về điểm số đã được nghiên cứu đối với những cha mẹ (1)  không thực hiện can thiệp, (2) thực hiện can thiệp ở mức độ thấp, hoặc (3) thực hiện can thiệp ở mức độ cao tại nhà của họ trong khoảng thời gian giữa 2 khóa học. Những cha mẹ đã thực hành can thiệp chương trình The Son – Rise Program đã báo cáo rất nhiều những tiến bộ về giao tiếp, xã hội, và sự nhận biết giác quan và nhận thức ở con họ, với càng nhiều thời gian can thiệp trong một tuần thì có càng nhiều tiến bộ đạt được . Nghiên cứu này đại diện cho bước đầu tiên của việc khảo sát hiệu quả chương trình The Son – Rise tại nhà cho trẻ tự kỷ.”

Xem toàn bộ nghiên cứu tại: https://www.omicsonline.org/open-access/training-parents-to-promote-communication-and-social-behavior-inchildren-with-autism-the-sonrise-program-2375-4427-1000147.php?aid=66836

Phần dịch đầy đủ của báo cáo sẽ được The Big Friends cập nhật trong thời gian sắp tới!

Nguồn: autismtreatmentcenter.org

The Big Friends dịch

Lịch học: hotrotuky.com

captcha