The Son-Rise Program®

 

Từ năm 1974, Trung tâm Điều Trị Tự Kỷ Hoa Kỳ  (Autism Treatment Center of America®) của chúng tôi đã giảng dạy cách tiếp cận độc đáo, hiệu quả và giúp cho hơn 35.000 gia đình trên toàn thế giới.

Chương trình The Son-Rise Program là một chương trình điều trị tự kỷ lựa chọn, chương trình này phá vỡ tất cả các quy tắc. Và cho chúng ta thấy việc chúng ta tham gia HÒA MÌNH với trẻ trong thế giới độc đáo riêng của các em, trước khi yêu cầu trẻ tham gia vào thế giới của chúng ta, đã giúp cho các trẻ em đặc biệt này có thể đạt đến những tầm cao mới như thế nào!

Nguồn: autismtreatmentcenter.org

The Big Friends dịch

Lịch học: hotrotuky.com

 

captcha